Zawarcie małżeństwa

Małżeństwo może być zawarte między dziewczyną i chłopakiem stanu wolnego, którzy ukończyli 18 lat. W przypadku dziewczyny sąd w szczególnych przypadkach może orzec o możliwości wcześniejszego zawarcia małżeństwa, już od 16 roku życia jeśli z okoliczności wynika, iż będzie to zgodne z dobrem założonej rodziny. Szczególny przypadek to najczęściej ciąża. Wówczas aprobata rodziców czy opiekunów dziewczyny nie jest konieczna. Chłopak by zawrzeć związek małżeński musi mieć ukończone 18 lat i w tym przypadku nie ma żadnych wyjątków. Co ciekawe dziewczyna, która wstępuje w związek małżeński uzyskuje pełnoletność.

Wniosek
Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego należy złożyć w Wydziale Rodzinnym Sądu Rejonowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, która składa pismo. Do wniosku należy dołączyć skrócone odpisy aktów urodzenia dziewczyny i chłopaka, dowód zapłaty w wysokości 100 pln, (w przypadku trudnej sytuacji finansowej można ubiegać się o zwolnienie z kosztów) i jeśli dziewczyna jest w ciąży zaświadczenie od lekarza.

Postępowanie
Postępowanie wszczyna się jedynie na wniosek nieletniej. Sąd wydaje decyzję biorąc pod uwagę sytuację i dobro dziewczyny, a długość trwania procesu zależy indywidualnie od sprawy – po przesłuchaniu świadków może nakazać też przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Dokumenty
Zgoda sądu jest równoznaczna z możliwością zawarcia małżeństwa, a dokument należy wraz z innymi przedłożyć w urzędzie stanu cywilnego. Do zawarcia małżeństwa potrzebne są jeszcze akty urodzenia zainteresowanych, a jeśli jedno z nich już w małżeństwie było dokument potwierdzający zaprzestanie małżeństwa, w przypadku wdowców akt zgonu. Potrzebni też są dwaj pełnoletni świadkowie.

Małżeństwo nie czyli nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która:
– nie ukończyła 18 lat – u dziewczyn jest opcja na 16 lat, patrz wyżej
– jest ubezwłasnowolniona
– jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym – jeśli jednak choroba nie przeszkadza w zawarciu małżeństwa bądź chowaniu dzieci sąd może orzec o możliwości zawarcia małżeństwa
– już pozostaje w związku małżeńskim
– są krewnymi w linii prostej, rodzeństwem albo powinowatymi w linii prostej (powinowactwo – stosunek pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka, powstaje w skutek zawarcia małżeństwa)
są w relacji: przysposabiający i przysposobiony (adoptujący i adoptowany)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*